Universitetets Kulturhistoriske museum (UKM)

Om dette prosjektet

Oppgaven:

Oppgaven var å belyse områdets muligheter for lokalisering av Universitetets Kultur –

historiske museum (UKM) i samspill med Middelalderparken.

 

Fire alternative lokaliseringer skulle belyses. De sentrale problemstillingene i denne

studien er å utrede de prinsipielle muligheter og begrensninger området gir for

innpassing av museets romprogram og samvirke med omgivelsene.

 

 

Kryssende interesser:

Det   er   mange   og   tildels   motstridende interesser som knytter seg til lokalisering av

UKM til Middelalderparken og Haven. Vår innfallsvinkel til oppgaven var derfor å finne

lokaliseringsalternativer som i størst mulig grad økte forutsigbarheten. De ulike inter-

essene målbæres av ulike interesseparter innenfor følgende hovedtema:

 

  • Kulturminner

 

  • Bypark og rekreasjon

 

  • Byform og byliv

 

  • Eiendomsutvikling

 

  • God utbyggingsøkonomi og forutsigbarhet

 

  • Museets ønsker og behov

 

 

Løsninger:

Oppgaven er løst ved tre analyser med innbyrdes sammenheng, som konkluderer

med realistiske tomtealternativer, og føringer for utvikling av museet og omgivelsene. På grunnlag av dette er det utarbeidet prinsipielle løsninger av UKM på tre tomtealternativer. Løsningene er tilslutt vurdert i forhold til ulike interesser og

hensyn.

 

Dette er sammenstilt og resulterer i mulige primærtomter og sekundærtomter for

museumsbygg, og arealer hvor andre funksjoner eller hensyn bør prioriteres fremfor UKM.

Planforslag (pdf)

Oppdrag

Utredning UKM

Ansvarlig Arkitekt

Kathrine Austlid

Medarbeidere

Amund Gulden, Trude Norddal

Sted

Middelalderparken, Oslo

Tiltaksklasse

-

Ferdigstilt

utredet 2005

Ansvarsområder

-

Oppdragsgiver

Statsbygg

Samarbeid

Landskapsfabrikken, Civitas

Omfang

50 000 m² BTA

Kostnad

-

Kategori

Planer/Utredninger