Bromsjordet

Om dette prosjektet

Bromsjordet er et industriområde liggende ved indre havn-basseng i Horten sentrum. Området er i dag et rent næringsområde, som kommunen ønsker å omforme til et variert og attraktivt by- og boligområde.

 

Forslagets hovedgrep var å tilrettelegge for en etappevis utvikling av området hvor de eksisterende virksomhetene som ønsker å drive videre, både på kort, mellomlang og lang sikt, har mulighet for det. Plangrepet tilrettelegger for at utviklingen både kan skje trinnvis, og over lang tid.

 

Det er lagt vekt på å beholde småindustri, både som fysiske bygg og som funksjoner som bidrar positivt til å aktivisere området.

 

Eiendomsstrukturen innen for området er utgangspunkt for utviklingen, og bindes sammen av en ny tverrforbindelse kalt Industrigata.

Handel med næring i 1. etasje plasseres langs Industrigata mot sentrum. En offentlig byromssekvens som knytter området sammen med havnen rommer fellesfunksjoner. Strandsonen, ny båthavn og Sandviks slipp er viktige identitetsskapere som gir tilgang til strandsonen, og de befester Bromsjordet som et sted i byen.

9

Hilde Hanson, Horten kommune Tlf: 996 92 058

Oppdrag

Parallelloppdrag Planutredning Bromsjordet

Ansvarlig Arkitekt

Amund Gulden

Medarbeidere

Kathrine Austlid, Jonas Engene, Siri Lykke Kolstad

Sted

Bromsjordet, Horten kommune

Tiltaksklasse

-

Ferdigstilt

2011

Ansvarsområder

-

Oppdragsgiver

Horten kommune

Omfang

planområde ca 150 da

Kostnad

-

Samarbeid

Arkitekturverkstedet/Asplan VIak

Kategori

Planer/Utredninger