Sofienberg Ungdomsskole

Bakgrunn

To bygg fra ulike stilperioder utgjorde Sofienberg videregående og Tekniske fagskole før ombyggingen. Det ene fra 1973 er tegnet av Arnold Hoff og Sigmund Holmesland, det andre er et pusset teglbygg fra 1884, tegnet av N. Thomassen. Byggene var på modernistisk vis sammenføyet ved et brobygg som i vår tid kan opplevelse som et brutalt grep. Bygget fra 1880-tallet står på byantikvarens gule liste, og var opprinnelig tegnet som en kjønnsdelt folkeskole med hver sin inngang med tilhørende hovedtrapp.

Oppdragsforståelse

Programmet og lavt budsjett, utgjorde sammen med eksisterende byggs begrensninger og vernehensyn en komplisert oppgave. Tilgjengelighet var også vanskelig fordi kontakten mellom byggene var begrenset til bro i andre etasje. Utfordringen besto i å gjøre skolen lesbar for brukere og besøkende, samt å gjøre kontakten mellom byggene best mulig ettersom byggene skulle romme én skole. Tidligere hadde skolen tre innganger med adkomst under broen mellom byggene. Ny skole skulle få en felles inngang. Felles funksjoner som allrom, bibliotek og spesialutstyrte rom skulle ligge lett tilgjengelig for alle.

Grep

Ny hovedinngang er plassert i nytt underbygg under den eksisterende “broen”. Underbygget blir skolens foajé med dører både fra nord mot Helgesens gate, og mot skolegården i syd. Det samler skolen og blir den nye visuelle identiteten utad. Foajéen leder til fellesfunksjoner på inngangsplanet som ligger lett tilgjengelig på samme nivå. Resepsjon med administrasjon i 70-tallsbygget, og bibliotek, kunst & håndverk samt skolehelsetjeneste i det eldste bygget. Øvrige fellesfunksjoner er plassert i andre etasje som også er lett tilgjengelig fra begge bygg via brobygget. Mat & helse, allrom, teknologi & design, samt naturfag er lagt til 70-tallsbygget i denne etasjen. Øvrige etasjer i begge bygg rommer hjemmeområder som ikke trenger lett tilgjengelighet og kontakt i samme grad.

Vern ved respektfull transformasjon

Det verneverdige bygget er i størst mulig grad uendret. Små endringer er gjort inne i bygget der det har vært nødvendig å tilpasse til ny bruk ved hull til nye døråpninger og teknikk. Bygget fra 70-tallet er endret noe mer, men vi har på grunn av kostnadshensyn foreslått å gjøre færrest mulige fasadeinngrep, og heller gjøre de endringene som skal til internt. Broforbindelsen i andre etasje er bevart i opprinnelig farge, mens underbygget er gitt en ny farge for å markere hva som er tilført anlegget i denne ombyggingen. Av respekt for det vernede bygget er vinduer i brobygget gjenmurt mot den gamle fasaden, for å nedtone møtet mellom bygningene.

Brukerprosess

Skisseprosjektet var utformet med bakgrunn i standardprogrammet for ungdomsskoler i Oslo. I forprosjektet ble det avholdt flere brukermøter med etatshovederneombudet representert. Flere tilpasninger ble dermed gjort i forprosjektfasen. Oppdragsgiver var svært godt fornøyd med evnen til å omstille prosjektet etter brukernes behov.

Løsningen har et bevisst forhold til det eksisterende bygget, og utnytter og foredler dets kvaliteter. De fleste endringene utføres inne i bygget, men en konstruksjon av volumer addert til byggets sydfasade, danner et nytt inngangsparti, som blir HIG’s ansikt utad.

I tillegg til å oppfylle programmets krav til funksjoner, vil bygget fremstå som attraktivt for brukerne også utenfor undervisningstid.

Besøksadresse:
Futhark Arkitekter
Kristian Augusts gate 12
0164 Oslo

Postadresse:
Postboks 8805, St Olavs pl.
0130 Oslo

Telefon: 940 10 150 / 940 10 151
E-post: post@futhark-arkitekter.no