Myntgata 2

Transformasjon til ny videregående skole.

Kvartalet Myntgata 2 transformeres til ny videregående skole for 840 elever, samt til arealer for næring og kultur. Prosjektet er med på å vitalisere kvadraturen og gjør kvartalet tilgjengelig for publikum. Totalt omfang: 17 400 m2 BTA

Anlegget er en del av Akershus festnings forterreng, og var opprinnelig bygget som staller, ridehus og kaserne for forsvaret, og på 1950-tallet ombygget til kontorformål. Byggene og anlegget er utvendig fredet og to av byggene er også innvendig fredet, og skal  tilpasses ny bruk, med stor grad av ombruk, bevaring og tilbakeføring. Byggene benyttes til de funksjonene de egner seg best til, slik at omfattende strukturelle endringer unngås.

Det legges stor vekt på bevaring og tilføring av kvaliteter, og på god tilpasning av tekniske anlegg. Det legges til rette for universell utforming i hele anlegget. Det skal oppføres et nybygg på ca 4000 m2 BTA over terreng og ca 6000 m2 under terreng. Det er store krav til historisk og arkitektonisk tilpassing og det har vært en omfattende dialog med Byantikvar, Riksantikvar, Plan- og bygningsetaten og andre kommunale etater, som har ledet frem innsending av komplett planforslag i januar 2022.

Besøksadresse:
Futhark Arkitekter
Kristian Augusts gate 12
0164 Oslo

Postadresse:
Postboks 8805, St Olavs pl.
0130 Oslo

Telefon: 940 10 150 / 940 10 151
E-post: post@futhark-arkitekter.no