Kunsthøgskolen i Oslo

(KHIO)

Akademiet. Eksisterende lokaler

Kunstakademiet i Oslo led av søkerflukt på grunn av dårlige løsninger for atelier- og undervisningsarealer. Ved gjennomgang av arealene ble det tydelig at akademiet hadde liten plass.

FuthArks rolle var å gå igjennom alle akademiets arealer, og foreslå en ny inndeling av lokalene for å høyne atelierenes kvalitet. Mange av atelierene var uten dagslys, og undervisningsarealer bar preg av å ha oppstått som tiloversblevne rester etter at atelierene var bygget.

Hele akademiet er ombygget med nye atelierer der den bærende idéen har basert seg på å diffrensiere atelierer med tanke på type bruk og stadie i studiet. Mange studenter har glede av fellesatelierer, mens andre må ha egne. På denne måten fikk vi lys inn i dype lokaler. Det er også lagt til rette for at studenter i løpet av studiet får større og bedre atelierer.

Akademiet. tilleggslokaler

Som konsekvens av arealmangel på akademiet, ble søndre del av bygg 6.3 innlemmet i akademiet. Akademiets administrasjon og masteratelierer skulle flyttes hit. Alle fire etasjer ble gjennomgått av oss, med forslag på hvilke funksjoner som best egnet seg i det eksisterende bygget.

Vi synliggjorde at den midterste delen av toppetasjen med takvindu viste seg å kunne romme et lite prosjektgalleri. Atelierer kunne legges langs fasaden.

Løsninger og alternativer.

Nye lokaler for rektorat og direktør

Rektor, prorektor og direktør satt i kontorer uten dagslys, og styremøterom manglet. Forespørselen fra KHiO dreide seg om å legge de nye kontorene rett ved hovedinngangen. Vi foreslo i stedet å legge kontorene ut mot elven, der det var et galleri, slik at kontorene fikk dagslys og utsyn. Galleriet hadde blendet for alle vinduene, og egnet seg dermed bedre der kontorene var tenkt. Byttet gjorde både galleri og nye kontorer bedre.

Besøksadresse:
Futhark Arkitekter
Kristian Augusts gate 12
0164 Oslo

Postadresse:
Postboks 8805, St Olavs pl.
0130 Oslo

Telefon: 940 10 150 / 940 10 151
E-post: post@futhark-arkitekter.no