Engebråten Skole

Historikk

Eksisterende skoleanlegg er tegnet av Østgaard Arkitekter og ble ferdigstilt i 1997. Skoleanlegget består av en hovedbygning som rommer aula og bibliotek, administrasjon og spesialrom, samt flerbrukshall. I tillegg er det to paviljonger med klasserom og grupperom. På tomten står det tre midlertidige paviljonger. Disse skal flyttes/ omplasseres på tomten.

Terrenget faller fra øst og ned mot Akerselva i vest. Eksisterende skoleanlegg er innskutt i terrenget og utnytter topografien på en god måte.

Skoleanlegget er ikke omfattet av vern. Byantikvaren er opptatt av bygningenes plassering på tomten, volum/ høyder og tilpasning til terreng.

«Illustrasjonene viser en fremtidig situasjon med utbygging i tråd med planforslaget, men vil ikke samsvare med de ferdige byggene i alle detaljer».

Romprogram

Engebråten skole er en 5 parallell ungdomsskole. Den skal utvides til en 8 parallell skole med et frittstående nybygg på ca 3550m2. Arealet er fordelt på 3 etasjer (1 etasje delvis innskutt i terreng og 2 etasjer over terreng). I nybygget skal det foruten ordinære undervisningsrom, være en avdeling for elever med autisme. Elevkapasiteten økes til 736 elever.

Det nye bygget skal minimum oppnå kravet til nesten nullenergibygg, med mål om å oppnå plusshus.

«Illustrasjonene viser en fremtidig situasjon med utbygging i tråd med planforslaget, men vil ikke samsvare med de ferdige byggene i alle detaljer».

Regulering

Nybygget inngår i en større reguleringsplan. Den nye reguleringsplanen vil legge til rette for høyere utnyttelse av tomten, med utvidelse av ungdomsskolen, ny B4 barneskole med flerbrukshall og barnehage.

Besøksadresse:
Futhark Arkitekter
Kristian Augusts gate 12
0164 Oslo

Postadresse:
Postboks 8805, St Olavs pl.
0130 Oslo

Telefon: 940 10 150 / 940 10 151
E-post: post@futhark-arkitekter.no