Oslo fengsel avdeling A

- Botsfengselet

Botsfengslet er tegnet av arkitekt H. E. Schirmer og ble bygget i perioden 1844-1851. Fengslet var i drift til 2017 og står nå tomt. Hele anlegget bærer preg av dårlig vedlikehold. For å sikre bygningene besluttet Statsbygg å restaurere alle takflatene. Dette gjøres ved å lufte takene og å kle dem med ny titansink og innebærer i tillegg full rehabilitering av de særpregede gesimsene. Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise med Thorendahl AS.

Fotodokumentasjon viser at takflatene har endret seg en del opp igjennom tiden. Nye elementer, som arker er tilført, og etterhvert blitt erstattet av enda nyere arker og nye takluker. Vårt arbeid går ut på å få en helhetlig oversikt og etter beste evne tidfeste disse endringene og å foreslå tiltak som er til prosjektets beste. Dette innebærer blant annet å tilbakeføre takflatene ved å fjerne uoriginale takluker, arker og andre bygningselementer som på sikt kan skade den nye tekkingen. Arbeidet foregår i nært samarbeid med Faglig ressurssenter hos Statsbygg og Riksantikvaren . Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2020.

Besøksadresse:
Futhark Arkitekter
Kristian Augusts gate 12
0164 Oslo

Postadresse:
Postboks 8805, St Olavs pl.
0130 Oslo

Telefon: 940 10 150 / 940 10 151
E-post: post@futhark-arkitekter.no