Historikk

Briskeby brannstasjon ble bygget i 1963 og er tegnet av Oslo Byarkitektkontor. Anlegg består av brannstasjonsbygget med slangetårn, det tidligere velferdsbygget til Veivesenet, to horisontaldelte tomannsboliger og en parkeringsgarasje under bakgården. Brannstasjonsbygget er oppført på gul liste og de øvrige byggene er fredet etter Kulturminneloven. 

Romprogram

Prosjektet omfatter totalrehabilitering av hovedbygget og slangetårnet og har sin avgrensning ved ytterveggen mot bakgården. Prosjektet er gjennomført som totalentreprise.

Briskeby brannstasjon er videreført som døgnbemannet brannstasjon og stasjonen er oppgradert slik at den tilfredsstiller nye tekniske krav og Arbeidstilsynets krav til ren/ skitten sone. Mannskapsrommenes fasiliteter og fellesrom er oppgradert. Det er ryddet opp i funksjonenes plassering og kommunikasjonslinjer.

Metode

Funksjonene finner i størst mulig grad sin plass i eksisterende rom, og bygningens eksisterende konstruksjon og uttrykk behandles med velvilje og respekt, slik at løsninger i minst mulig grad tvinges inn. På denne måten utnytter vi ressursene og i beste fall begrenser inngrep i sårbare eksisterende strukturer. Prosjektet blir i beste fall mindre omfattende.

Funksjonenes plassering.

Kjeller: Tilfluktsrom, tekniske rom, garderober.

1. etg.: Vognhall med tilhørende arbeidssone, lager og utrykningsskap, administrasjon.

2. etg.: Mannskapsrom, kjøkken og stue.

3. etg.: Gymsal og treningsrom

4. etg.: Treningsrom.

5. etg.: Tekniskrom og føringsveier.

Tiltak

Hovedbygget er oppført i plasstøpte betongkonstruksjoner, både dekker, inner- og yttervegger. Ytterveggene er forblendet med tegl utvending, inndelt i vertikale og horisontale bånd som er pusset og malt. På innvendig side er ytterveggene isolert med siporexblokker som er pusset og malt. Gesimser, skjermtak og karnapp på hovedfasaden, er tekket med kobber. Originale vinduer og ytterdører er utført i heltre eik med beslag av messing. Slangetårnet er oppført i plasstøpt betong.

Det er utført tiltak med tanke på å forbedre den tekniske tilstanden, samt redusere byggets energiforbruk. Det er bygd nytt gulv på grunn. Gulvet ble senket 300-400mm for å få økt etasjehøyde i kjelleren og plass til tekniske føringer. Det er lagt ny drenering og kjellervegger under terreng er isolert på utvendig side. Alle fasadene er rehabilitert, alle beslag og båndtekking er erstattet med ny kobber. Alle vinduer er restaurert. Glass i varevinduer er erstattet med nytt isolerglass med bedre u- og g- verdi. Det er montert innvendig solavskjerming. Oppforet tretak er revet og erstattet med kompakt tak med fullverdig isolasjon og tilstrekkelig fallforhold. På det øvre taket er det montert solcelleanlegg. Alle tekniske anlegg er erstattet med nye. Eksisterende slangetårn er transformert til ventilasjonstårn, både inntak og avkast av luft. Det er etablert lokal overvannshåndtering på egen grunn med nedgravd fordrøyningsbasseng i front av stasjonen. 

Utfordringer.

Den største utfordringen i prosjektet var å finne gode føringsveier for de tekniske anleggene, både vertikalt og horisontalt. Bygningen er ikke dimensjonert for dagens krav til tekniske anlegg. Vi har etablert flere små desentraliserte sjakter for å kunne innlemme disse på en naturlig måte i planløsningen.

Besøksadresse:
Futhark Arkitekter
Kristian Augusts gate 12
0164 Oslo

Postadresse:
Postboks 8805, St Olavs pl.
0130 Oslo

Telefon: 940 10 150 / 940 10 151
E-post: post@futhark-arkitekter.no