Hasle skole

Om dette prosjektet

Den nye skolen består av tre nye bygg som knytter seg til det vernede sentralbygget fra begynnelsen av 60-tallet. Oppgaven har bestått i å finne frem til en organisering som både tilrettelegger for best mulige undervisningsarealer og som tar hensyn til antikvariske føringer i verneplanen for Osloskolene.

 

Volumoppbygging
Den eksisternde skolen var en paviljongskole i tre med et sentralbygg i betong. Det nye skoleanlegget er i hovedsak plassert på nordsiden av det verneverdige sentralbygget, på den delen av tomta som vender mot Økernveien og Keyserløkka. Sentralbygget blir som opprinnelig synlig fra Hovinveien og Haraldsvei. Flate tak minimerer de nye volumenes høyde, tilpasset sentralbyggets dimensjoner. Den lengste og mest omfangsrike fløyen er plassert langs Økernveien der Byantikvaren kunne akseptere den høyeste bebyggelsen på skoletomta. Denne plasseringen gir i tillegg god skjerming av skolens utearealer mot støy fra Økernveien. Sentralbygget og det øvrige skoleanlegget kommer like fullt til syne for forbipasserende på Økernveien som glimt mellom byggene. Syd for sentralbygget plasseres kroppsøvingsanlegget. Plasseringen gir god tilgjengelighet for eksterne brukere, og kort vei til kunstgressbanen som ligger i sydenden av skoleområdet.

 

Undervisningsarealer
Det meste av elevenes undervisning foregår gruppevis i hjemmeområdene. Hvert trinn har sitt område på ett plan med rom i ulik størrelse. Fellesområder i kommunikasjonsarealene brukes til undervisning og fordypning. Visuell kontakt mellom alle undervisningsarealene understreker hjemmeområdet som enhet, og gjør det også mulig for lærere å ha oversikt over elevene. Gjennomgangstrafikk unngås ved at hjemmeområdene er lagt inntil hovedkommunikasjonslinjene i skoleanlegget.

 

Fellesfunksjoner
Den flotte og vernede Aulaen vil fungere som kantine med felles funksjoner som bibliotek, AKS og musikkrom liggende rundt.

 

Fasader
Nye bygg er pusset med tilsvarende farge som det eksisterende. Vinduer er gruppert i felt som spenner over to etasjer, og er en varisajon over den modernistiske oppbyggingen av fasaden i Sentralbygget, der vindusfeltene er fyllende elementer i byggets rammestruktur.

Oppdrag

Hasle skole

Arkitekter

Kathrine Austlid, Jon Akason, Amund Gulden, Diana Baker, Marie Fjeldstad

Sted

Haraldsvei 1, Oslo

Tiltaksklasse

3

Ferdigstilt

høsten 2018

Oppdragsgiver

Undervisningsbygg KF

Omfang/ Kostnad

11 050 m² BTA

Kategori

Skoler